J.Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius
Tel.: +370 5 274 54 30;
Faks: +370 5 278 41 61
Mob. 8 652 94 118; 8 620 48958
El. paštas: info@senasisezerelis.lt
 
Lt En
 
Mūsų darbai
"Pigiai ir greitai kasame tvenkinius"
STRAIPSNIAI
Naudingos nuorodos
                                             UAB „SENASIS EŽERĖLIS“ ĮVYKDYTŲ DIDESNIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠASSutarties pavadinimas

Paslaugų pobūdžio aprašymas

Sutarties pradžia

Sutarties pabaiga

Užsakovas

Rokiškio rajono Roblių, Vilniaus rajono Gegužinės ir Rudaminos, Zarasų rajono Velniabalės (Mašalynės) durpynų hidrologinio režimo atkūrimo darbų projektų parengimas

Pirmiausiai apleistuose, sutrikdyto hidrologinio režimo Rokiškio rajono Roblių, Vilniaus rajono Gegužinės ir Rudaminos, Zarasų rajono Velniabalės (Mašalynės) durpynuose buvo atlikta retų augalų rūšių bei Natura 2000 buveinių paieška. Vėliau buvo atlikti durpynų gylio, durpių klodo būklės, hidrologinio režimo tyrimai, nustatytas durpynų ekosistemų pažeidimų mąstas. Tada durpynų plotuose, kuriuose nerasta retų rūšių bei buveinių, suprojektuotos esamomis sąlygomis optimalų hidrologinį režimą palaikysiančios hidrotechninės priemonės. Projektai suderinti su žemės naudotojais (rajonų savivaldybėmis, apskrities viršininko administracijomis, miškų urėdijomis), gavus finansavimą, projektai bus įgyvendinti.

2007 10

2007 12

LR Aplinkos ministerija


Šalčininkų rajono Žaltūnų durpyno hidrologinio režimo atkūrimo darbų projekto parengimas

Pirmiausiai apleistame, sutrikdyto hidrologinio režimo Žaltūnų durpyne buvo atlikta retų augalų rūšių bei Natura 2000 buveinių paieška. Vėliau buvo atlikti abiejų Žaltūnų durpyno masyvų durpės gylio, durpių klodo būklės, hidrologinio režimo tyrimai, nustatytas durpyno ekosistemos pažeidimų mąstas. Tada durpyno plotuose, kuriuose nerasta retų rūšių bei buveinių, suprojektuotos esamomis sąlygomis optimalų hidrologinį režimą palaikysiančios hidrotechninės priemonės. Projektas suderintas su žemės naudotojais (Šalčininkų rajono savivaldybe bei Vilniaus apskrities viršininko administracija), gavus finansavimą, projektas bus įgyvendintas.

2007 11

2007 12

LR Aplinkos ministerija


Aplinkosaugos reikalavimų paviršinio vandens telkinių valymo darbams parengimas

Pasitelkus pagrindinius Lietuvos ežerų ekosistemų bei jų restauravimo technologijų specialistus, buvo parengti Aplinkosaugos reikalavimai paviršinio vandens telkinių valymo darbams. Šiame darbe išanalizuotos pasaulyje naudojamos vandens telkinių valymo ir jų būklės stabilizavimo/gerinimo technologijos, siūlomi būdai Lietuvos vandens telkiniams tvarkyti ir restauruoti. Šių rekomandacijų pagrindu bus parengtas vandens telkinių valymą reglamentuojantis teisės aktas.

2007 08

2007 10

Aplinkos apsaugos agentūra


Kuršių marių pakrantės augmenijos pjovimo, siekiant iš marių pašalinti dalį biogeninių medžiagų, bei nešmenų nusėsdinimo didinimo pamario ir Nemuno baseino (žemiau Neries įtekėjimo) teritorijų pakrantėse, siekiant sumažinti minėtųjų medžiagų prietaką į Kuršių marių ekosistemą, galimybių studijų bei praktinių rekomendacijų parengimas

Vykdant šias galimybių studijas, atlikta Kuršių marių pakrantės helofitinės augalijos pjovimo, siekiant iš marių pašalinti dalį biogeninių medžiagų analizė: nustatyti pamario helofitų sąžalynų (daugumoje nendrynų) plotai, jų išauginama biomasė, įvertinti nendrių pjovimo būdai ir galimi pjauti plotai, pjovimo įtaka Kuršių marių ekosistemos trofinei būklei, pamario augalijai ir gyvūnijai bei Kuršių Nerijos eroziniam stabilumui. Parengtos praktinės nendrynų pjovimo rekomendacijos.

Vykdant nešmenų nusėsdinimo didinimo pamario ir Nemuno baseino (žemiau Neries įtekėjimo) teritorijų pakrantėse, siekiant sumažinti minėtųjų medžiagų prietaką į Kuršių marių ekosistemą galimybių studiją, atliktas Nemunu plukdomo smulkiųjų frakcijų „lengvųjų“ nešmenų (biogeninėmis medžiagomis turtingo dumblo) nusėsdinimo galimybių modeliavimas. Parengtos rekomendacijos, kaip Nemuno žemupio užliejamose pievose ir senvagėse nusėsdinti kuo didesnį kiekį nešmenų, kad jie nepasiektų Kuršių marių ir neskatintų šios ekosistemos eutrofikacijos.

2007 07

2007 12

Aplinkos apsaugos agentūra


Sanžilės upės išvalymo nuo praeities taršos galimybių studija

UAB „Senasis ežerėlis“ atliko Sanžilės upės hidrologinius, ekologinius, hidrotechninių statinių būklės tyrimus ir pateikė praktines rekomendacijas Sanžilės ištakų pertvarkymui, kuris tolygiau padalytų Lėvens upe nutekančius ir į Sanžilę pasukančius pavasarinio potvynio debitus. Taip pat buvo pateiktos rekomen-dacijos Sanžilės vagos pralaidumo didinimui, potvynių mažinimui, sutvarkymui, rekreacinio potencialo padidinimui.

2007 07

2007 11

Panevėžio rajono savivaldybė /

UAB „Ekokonsultacijos“

Druskonio ežero išvalymo ir vandens kokybės pagerinimo galimybių studija

UAB „Senasis ežerėlis“ atliko Druskonio ežero hidrobiologinius, ekologinius, tyrimus ir pateikė praktines rekomendacijas Druskonio ežero litoralės sutvarkymui, iš dugne susikaupusių nuosėdų atsipalaiduojančio fosforo surišimui, ežero ekosistemos subalansavimui bei vandens kokybės pagerinimui, rekreacinio potencialo padidinimui.

2007 10

2008 06

Druskininkų m. savivaldybė /

UAB „Ekokonsultacijos“

Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerinti jų būklę

Identifikuoti probleminius Lietuvos ežerus, didesnius kaip 50 ha, atlikti jų morfologinius bei ekologinius tyrimus bei pateikti rekomendacijas jų ekosistemų būklės bei vandens kokybei pagerinti, parengti probleminių ežerų restauracijos veiksmų planus.

2008 06

2010 06

Aplinkos apsaugos agentūra


Perteklinės augmenijos ilgalaikio ir sezoninio šalinimo iš Mūšos upės vagos, siekiant pagerinti jos ekologinę būklę, galimybių studijos bei rekomendacijų šiai veiklai vykdyti Mūšoje beikitose upėse parengimas

Mūšos upės ekologinės būklės bei užžėlimo makrolitine augalija įvertinimas bei rekomendacijų dėl upės vagos užžėlimo makrolitais mažinimo parengimas.

2008 07

2009 07

Aplinkos apsaugos agentūra/

UAB „Projektų gama“

5 Vilniuje projektuojamo Ozo parko ežerėlių rekonstrukcijos techninių bei darbo projektų parengimas

5 Vilniuje projektuojamo Ozo parko ežerėlių išvalymo ir / arba rekonstrukcijos techninių bei darbo projektų parengimas

2008 06

2008 09

UAB „Realco“ /

UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“

Zarasų r. Velniabalės (Mašalynės) durpyne atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų atitikimo projekto reikalavimams patikrinimo ir Vilniaus r. Gegužinės durpyno hidrologinio režimo atkūrimo darbų vykdymo techninės priežiūros paslaugos

Atliktas Zarasų r. Velniabalės durpyne atliktų hidrologinio režimo atkūrimo darbų atitikimo projekto reikalavimams patikrinimas. Užtikrinta, kad Vilniaus r. Gegužinės durpyno hidrologinio režimo atkūrimo darbai atlikti laikantis darbų projekto, darbai pradėti nuo aukštapelkės centro, pereinant į jos periferinę dalį, jautriose pelkinių ekosistemų vietose darbai atliekami rankiniu būdu, užtvankų įrengimui naudojamos medžiagos atitinka projektuose numatytus kiekius ir kokybę. Stebėtas atsistatančio hidrologinio režimo poveikis aplink durpynus esančioms teritorijoms.

2008 10

2008 12

LR Aplinkos ministerija

Studijos „Iš pramoninių žuvininkystės tvenkinių ūkių išleidžiamo vandens kokybės nustatymo ir leistinos taršos į aplinką normatyvų apskaičiavimo metodika“ parengimas

Įvertinus iš pramoninių žuvininkystės tvenkinių ūkių į aplinką išleidžiamą taršą (pagal BDS7, skendinčias medžiagas, bendrąjį azotą, bendrąjį fosforą) ir jos priklausomybę nuo tvenkinių tipo, eksploatavimo ir žuvų auginimo technologijos, žuvų šėrimo intensyvumo, užauginamos žuvies kiekio ir kitų veiksnių, parengti vandens kokybės nustatymo ir teršalų kiekio, išleidžiamame iš pramoninių žuvininkystės tvenkinių ūkių vandenyje, apskaičiavimo metodiką.

2009 02

2009 12

LR Aplinkos ministerija

Karloniškės ežero išvalymo galimybių studijos, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros darbai

Vandens telkinio prie Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos (Karloniškių ežero) išvalymo galimybių studijos, techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros darbai.

2009 02

2009 05

Varėnos rajono savivaldybės administracija

 

Žiežulio ežero rytinės dalies valymo darbų programos, techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros darbai

Žiežulio ežero rytinės dalies valymo galimybių studijos, techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros darbai.

2009 03

2009 08

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vijūnėlės tvenkinio valymo darbų programos, techninio projekto, poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos parengimas

Vijūnėlės tvenkinio valymo darbų programos, techninio projekto, poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos parengimo darbai.

2009 05

2009 09

Druskininkų savivaldybės administracija

Draudenių ežero numatomos išvalyti akvatorijos hidrogeologinių, hidrocheminių, dumblo agrocheminių ir cheminių tyrimų atlikimo paslaugų teikimas

Draudenių ežero numatomos išvalyti akvatorijos hidrogeologinių, hidrocheminių, dumblo agrocheminių ir cheminių tyrimų atlikimas.

2009 12

2010 01

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Parengtų studijų apie Rėkyvos ežero būklę ir galimą eksploatuojamo Rėkyvos durpyno įtaką Rėkyvos ežerui ekspertizės paslaugos

Įvertinti, ar atliktos studijos leidžia išsamiai nustatyti ežero seklėjimo priežastis ir taršos šaltinius, ežero krantų erozijos poveikį ežero seklėjimui, nustatyti realų Rėkyvos durpyno eksploatacijos poveikį ežerui, pateikti pasiūlymus galimų papildomų tyrimo darbų vykdymui.

2010 03

2010 05

LR Aplinkos ministerija

Draudenių ežero valymo darbų poveikio aplinkai vertinimo dokumentacijos parengimo paslaugos

Parengti Draudenių ežero valymo darbų poveikio aplinkai vertinimo dokumentaciją, atliekant visas poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal LR teisės aktus.

2010 04

2010 06

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Ežero valymo darbų programos ir techninio projekto parengimo bei techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Parengti Draudenių ežero valymo darbų programą, kurioje būtų įvertinta ežero ekologinė būklė, uždumblėjimo lygis bei dumblo užterštumo laipsnis, nustatytas reikalingos sutvarkyti pakrantės ilgis bei ežero dalies plotas, pasiūlyti ekonomiškiausi ir ekologiškiausi ežero išvalymo bei sutvarkymo metodai. Parengti techninį projektą, kuriame būtų bendroji, sklypo sutvarkymo, žemės darbų, aplinkos apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys.

2010 09

2010 11

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Tyrimo „Akvakultūros vystymo žemėlapis Tauragės apskrityje“ parengimas

Atlikti tyrimo „Akvakultūros vystymo žemėlapis Tauragės apskrityje“ parengiamuosius darbus ir parengti ataskaitą, kurioje būtų pateikiamas planuojamų tirti artezinių vandens gręžinių skaičius kiekvienoje savivaldybėje, papildomų tyrimų bei informacijos poreikis, tolimesnių darbų planas ir sprendimai. Atlikti užsakovo nurodytų artezinių vandens gręžinių tyrimus.

2011 01

2011 09

Tauragės žuvininkystės vietos veiklos grupė

Žiežulio ežero dalies valymo darbo projekto parengimas

Remiantis parengtu Žiežulio ežero dalies valymo techniniu projektu, parengti Žiežulio ežero dalies valymo darbo projektą.

2011 08

2011 09

UAB „Leimesta“

Vijūnėlės tvenkinio išvalymo techninio projekto keitimo (papildymo) paslaugos

Parengti Vijūnėlės tvenkinio išvalymo techninio projekto keitimą (papildymą), numatant 6 ha ploto užimančių dumblo sėsdintuvų įrengimą bei visų sėsdintuvų teritorijų sutvarkymas užbaigus valymo darbus ir išvežus nusodintą dumblą.

2011 09

2011 10

Druskininkų savivaldybės administracija


K.Dineikos sveikatingumo parko Druskininkuose techninio projekto Hidrotechninėsdalies parengimas

Ištirti buvusio K. Dineikos sveikatingumo parko sveikatinimo statinių liekanas Ratnyčios užės vagoje bei parengti šių statinių (aerohidrojonoterapijos paviljono bei kaskadinių maudyklių) hidrotechninių statinių rekonstrukcijos techninį projektą.

20 12 05

2012 06

Vilniaus architektūros studija

Dūkšto ežero apylinkių (Beržinio pelkės) natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Ištirti Dūkšto ežero apylinkių (Beržinio pelkės) esamą augaliją, nustatyti dabartinei pelkinei augalijai optimalų hidrologinį režimą, atlikti PAV procedūras ir parengti Beržinio pelkės hidrologinio režimo atkūrimo techninį projektą bei atlikti projekto vykdymo priežiūrą.

2012 03

2012 10

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos /

Gražutės regioninio parko direkcija

Draudenių ežero dalies išvalymo darbo projekto parengimas

Parengti Draudenių ežero 15 ha ploto dalies išvalymo darbo projektą.

2012 07

2012 12

UAB „Šilutės polderiai“


  UAB "Senasis ežerėlis" atliktų didesnių darbų sąrašas
  "Pigiai ir greitai kasame tvenkinius"

Sveiki užsukę į UAB "Senasis ežerėlis" svetainę.

Šiuo metu svetainė yra rekonstruojama, todėl dalis informacijos gali būti neprieinama arba vaizduojama iškraipytai. Atsiprašome už galimus nepatogumus ir     MALONIAI PRAŠOME UŽSUKTI VĖLIAU.

 

Visos teisės saugomos UAB "Senasis ežerėlis" 2007-2013